Algemene voorwaarden Van Geel Opleidingen

E-mail: help@van-geel.com
Website: www.van-geel.com

Artikel1 - Definities

1. Van Geel Opleidingen: van Geel Service, gevestigd te Dongen, KvK-nummer 69081093.

2. Klant: degene met wie Van Geel Opleidingen een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Van Geel Opleidingen en Klant samen.

4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Van Geel Opleidingen.

2. Van Geel Opleidingen en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3. Van Geel Opleidingen en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel3 - Prijzen

1. Van Geel Opleidingen hanteert prijzen in euroâs, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2. Van Geel Opleidingen mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3. Van Geel Opleidingen en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

4. Van Geel Opleidingen mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

5. Van Geel Opleidingen moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7. Van Geel Opleidingen mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

8. Van Geel Opleidingen zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9. Een consument mag de overeenkomst met Van Geel Opleidingen opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel4 - Betalingen en betalingstermijn

1. Van Geel Opleidingen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3. De betalingstermijnen die Van Geel Opleidingen hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Van Geel Opleidingen aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4. Van Geel Opleidingen mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel5 - Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Van Geel Opleidingen de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Van Geel Opleidingen.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Van Geel Opleidingen zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Van Geel Opleidingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Van Geel Opleidingen, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel6 - Herroepingsrecht

1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

· de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

  • het een spoedreparatie betreft
  • het weddenschappen en/of loterijen betreft
  • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

· het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

· zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

· zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar help@van-geel.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Van Geel Opleidingen, www.van-geel.com.

Artikel7 - Opschortingsrecht

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel8 - Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Van Geel Opleidingen te verrekenen met een vordering op Van Geel Opleidingen.

Artikel9 - Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

· geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

· zaken van Van Geel Opleidingen die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Van Geel Opleidingen de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel10 - Garantie

1. Wanneer de Klant en Van Geel Opleidingen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Van Geel Opleidingen enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel11 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Van Geel Opleidingen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Van Geel Opleidingen mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

4. De Klant moet ervoor zorgen dat Van Geel Opleidingen op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Zorgt de Klant er niet voor dat Van Geel Opleidingen tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel12 - Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Van Geel Opleidingen.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Van Geel Opleidingen de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Van Geel Opleidingen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel13 - Intellectueel eigendom

1. Van Geel Opleidingen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.

2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Geel Opleidingen aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel14 - Geheimhouding

1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Van Geel Opleidingen ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Van Geel Opleidingen waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Van Geel Opleidingen schade kan berokkenen.

3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

· die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

· die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel15 - Boetebeding

1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Van Geel Opleidingen voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: ⬠1.000.

3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: ⬠5.000

4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.

6. Van Geel Opleidingen mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel16 - Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Van Geel Opleidingen tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Van Geel Opleidingen geleverde producten en/of diensten.

Artikel17 - Klachten

1. De Klant moet een door Van Geel Opleidingen geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Van Geel Opleidingen daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Van Geel Opleidingen hiervan op de hoogte stellen.

4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Van Geel Opleidingen hierop gepast kan reageren.

5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Van Geel Opleidingen.

6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Van Geel Opleidingen andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel18 - Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Van Geel Opleidingen.

2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Van Geel Opleidingen ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel19 - Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Van Geel Opleidingen een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel20 - Aansprakelijkheid Van Geel Opleidingen

1. Van Geel Opleidingen is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Wanneer Van Geel Opleidingen aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. Van Geel Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer Van Geel Opleidingen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, fotoâs, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel21 - Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Van Geel Opleidingen vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel22 - Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Van Geel Opleidingen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Van Geel Opleidingen nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Van Geel Opleidingen in verzuim is.

3. Van Geel Opleidingen mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Van Geel Opleidingen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel23 - Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Van Geel Opleidingen door de Klant niet aan Van Geel Opleidingen kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Van Geel Opleidingen 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Van Geel Opleidingen kan nakomen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Van Geel Opleidingen de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5. Van Geel Opleidingen hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Van Geel Opleidingen hiervan voordeel heeft.

Artikel24 - Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Van Geel Opleidingen de overeenkomst aanpassen.

Artikel25 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Van Geel Opleidingen mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Van Geel Opleidingen altijd doorvoeren.

3. Ingrijpende wijzigingen zal Van Geel Opleidingen zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel26 - Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Van Geel Opleidingen aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Van Geel Opleidingen.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel27 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Van Geel Opleidingen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Van Geel Opleidingen is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Van Geel Opleidingen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Van Geel Opleidingen, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 oktober 2023.